Unga arkitekter i skolan – Real Case lyfter elever i behov av särskilt stöd

Sjöstaden – Framtidens Trelleborg 

Hur vill elever att deras stad ska utvecklas för att bli hållbar och inkluderande? Hur vill de bo i framtiden? Vilka aktiviteter ska finnas och vilka mötesplatser?

I arkitekttävlingen som Skola Arbetsliv och Kuststad 2025 genomförde under våren 2017 tillsammans med barn och ungdomar i Trelleborgs förskolor och skolor, deltog mina elever som läser svenska eller svenska som andraspråk. Eleverna som läser på olika gymnasieprogram fick komma på idéer kring hur framtidens Trelleborg ska se ut; en sjöstad som ska locka många. Genom arbetsprocessen som resulterade i miljöpoesi berikades elevernas språkliga och kreativa kompetens, samtidigt som de bidrog till utställningen Sjöstaden 2025. ‘

Eleverna som medskapande aktörer

Designprocessen startade med frågan; för vem är den här kunskapen viktig? (värdeskapande lärande) Därefter utforskade eleverna kunskapskraven för att förstå vad som ska läras och utvecklas. Eleverna fick genom stort inflytande i aktiviteterna syn på hela lärandeprocessen och vilken betydelse deras egen kunskapsutveckling får i ett större perspektiv. Elevernas viktiga frågor om deras egen stad fick verkligen ”blomma ut” genom poesin.

Socialt- och digitalt lärande fördjupar

Med hjälp av samspel, samarbete, digitala verktyg och olika medier utforskades miljöpoesi och hållbara städer. Bilder, fotografier, filmklipp via internet fungerade som stöd för att komma igång med skrivprocessen. Tvåspråkiga elever uppmuntrades att använda sitt modersmål i skapandeprocessen, vilket ledde till stor nyfikenhet och glädje bland eleverna. I vår digitala plattform samlades användbar information som skulle gynna alla i det fortsatta arbetet med att skildra framtidens Trelleborg. Det resulterade i en kollektiv insamling av stoff som underlättade det individuella tankearbetet framåt. Elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper kring diktskrivande kompletterade stoffet och fungerade som modelltexter, vilket gjorde processen mer framgångsrik.

Dynamiska lärmiljöer och flera vägar mot mål

Under fördjupningen befann sig eleverna i olika lärmiljöer både i och utanför skolan. Processen gick att följa i realtid via vår gemensamma digitala plattform Google Classroom. En styrka i värdeskapande lärande är att det krävs mindre ”kontroll” eftersom eleverna är motiverade och känner ett delat ansvar för uppdraget. Dessutom bygger konceptet på att eleverna lär sig olika sätt att arbeta och att använda strategier som undanröjer hinder. Det innebär inte att läraren abdikerar, tvärtom, lärarens närvaro och handledning är a och o eftersom eleverna befinner sig utanför sin bekvämlighetszon och ägnar sig åt ett riskfyllt uppdrag; långt bortom det rätta svarets pedagogik. I uppdraget användes kreativt tänkande samtidigt som de höll blicken på språket, genre och tema. Vi pratade om poesiskrivandet som ett inre samtal där ungas livsvärld kopplades samman med det omgivande föränderliga samhället.

När eleverna producerat sina dikter, fått respons och bearbetat fick de läsa sina egna dikter med inlevelse och spela in uppläsningen med digital teknik. Syftet var att öka tillgängligheten. Många elever har själv läs- och skrivsvårigheter, därför kan ett uppläst format underlätta och ge större möjlighet att ta till sig budskapet och förstå innehållet. Inom kort kommer dikterna att finnas tillgängliga så individer utanför skolan också kan lyssna.

Skolarbete som är viktigt för eleverna – Hållbart samhällsbyggande 

Skolarbetet som resulterade i dessa fantastiska miljödikter visar på den kraft och framtidstro som eleverna har. Dikterna ställs för tredje gången ut i Trelleborg. Den första utställningen i våras var i skolans mediatek i samband med Skåne Innovation Week. Därefter, under sommaren, i arkitektutställningen Kuststad 2025 och just nu finns de att ta del av på stadsbiblioteket i Trelleborg.

För elever som haft en lång uppförsbacke gällande språk-, läs- och skrivutveckling har denna skoluppgift, förutom högre måluppfyllelse, också stärkt självförtroendet och tilltron till den egna förmågan.  De vet nu att de också kan, vill och vågar! För omvärlden synliggörs vikten av att arbeta på ett annat sätt så att elever i behov av stöd kan nå längre i sin kunskapsutveckling. Real case lyfter verkligen elever i behov av stöd. En fin avslutning på deras ihärdighet blev pris i arkitekttävlingen med följande motivering:

Eleverna har lyckats fånga en känsla av framtidens Sjöstad med hjälp av att uttrycksfullt måla ”bara” med ord. Miljöpoesin är personlig och levande, framkallar bilder hos läsaren och ger upplevelser som dröjer kvar. 

Läs elevernas miljöpoesi här

Skåne Innovation Week – Innovativa yrkesmöten

Kuststad i 3D och ord